درسال 1790 میلادی دستگاهی بوسیله کنت دوسواک انگلیسی اختراع شد که از دو چرخ و

تنه ای که دو چرخ را بهم متصل می کرد تشکیل یافته بود . یکی از چرخها درجلوو دیگری

 در عقب با فاصله معینی قرارداشتند وبر روی تنه آن بیشترشبیه پشت حیوانات بود شخصی سوارمی شد وبرای حرکت در آوردن آن پاها رابه زمین تکیه می داد وبه جلو می راند بدون رکاب در سال 1818 شارل فردریک سائو برون آلمانی دراین دو چرخه ابتدائی اصلاحاتی بعمل آوردکه عبارت بودند ازگذاردن نشیمن فنردار وچرخ جلو مفصل دار که به اطراف می چرخید این اختراع بزودی مورد توجه مردم واقع گردید وحتی آوازه آن دراروپاوامریکا پیچیدولی بعدها بعلت مضحکه قرارگرفتن وخندیدن مردم به این وسیله ازآن روی گردان شدند درسا ل 1842 مک میلان سير تحولي دوچرخه از 1817 ميلادي تا 1930

اسکاتلندی دو چرخه ای ساخت که  ازدوچرخه قبلی کا ملتر بود و70کیلومترراه را در دو روز  می پیمود در سال 1852  فیلیپ موریتس فیشر آلمانی دوچرخه ای ساخت که  به چرخ جلوی آن دو رکاب وصل شده بود و درهمان ایام ارنست میشو نیز دو چرخه مشابهی  ساخت در سال 1861 پی یر میشو که کالسکه ساز فرانسوی بود  برای دو چرخه یکنوع رکاب ساخت که پاها روی آن قرا رمی گرفت وکمک رکاب که بشکل اهرم بود چرخهارابحرکت در میاورد این دو چرخه مورد توجه مردم قرار گرفت بطوریکه تا چهار سال بعد 400  دستگاه ان را ساخت و بفروش رساند پی یر میشو برای اینکه سرعت دوچرخه را زیادتر کند چرخ جلوی آن را خیلی بزرگ وچرخ عقبی را کوچکتر می ساخت  در سال 1869 (سوریره ) فرانسوی با گلوله های فولادی  دو چرخه را به حرکت در می آورد و(گیلمه ) برای دو چرخه رکابی ساخت که با زنجیربه چرخ جلو متصل بود چرخهای پرده دار وطوقه دار بوسیله گئوپر اختراع شد وپس از چندی برای دو چرخه ترمزنیز

 اختراع کردند لاو سون هم درسا ل 1880 رکاب و نصب زنجیر رابین دو چرخ قرار داد وبوسیله استار لی انگلیسی رکاب با زنجیر به چرخ عقب متصل گردید تحول اساسی بوسیله یک نفر دامپزشک ایرلند شمالی بنام جان بوید دنلوپ بود برای اینکه دوچرخه بنرمی وسریع حرکت کند از کائوچو د ولوله خالی ساخت که آ ن را ازهوا پرمی کرد وبه دورچرخها وصل می نمود.

این پوشش خیلی زود به تعمیر احتیاج پیدا می کردتا ا ینکه درسا ل1890 برادرمیشلن برای

اولین بار برای چرخها پوشش لاستیکی ساختند که با این عمل ساختمان لاستیک دوچرخه هم

کاملترگردید.مردم کشورهای اروپائی از ا ین وسیله نقلیه که ا ینک کاملترشده بود استقبال

بعمل آوردند. درامریکا نیزاز دوچرخه استقبال زیادی بعمل آمدواین استقبال به سراسرجهان گسترش پیدا کرد بطوریکه جاده ها ومکانهائی که تاآن موقع بعلت مقدور نبودن عبورومرور

قطار و وسایل دیگر نا شناخته مانده بود در اختیار دوچرخه سوارا ن قرا ر گرفت امروزه 

علاوه بر استفاده های شخصی از این وسیله نقلیه در تمام کشورهای جهان تغییراتی از نظر تکنیک و سرعت در آن بوجود آمده که در مسابقات بین المللی وحتی رفت و آمد بین شهری

مورد استفاده قرار می گیرد.

 

+ نوشته شده توسط علیزاده در یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۵ و ساعت 12:52 |